Endcap, Right, HGSS 12mm Thru

$20.00

SKU: 103311 Categories: , Tags: , , , ,

SKU: 103311

Endcap, Right, HGSS 12mm Thru used on…

ImageSKUName
Onyx MTB MFU CL HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
103854Onyx MTB MFU CL HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx MTB MFU ISO HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
103829Onyx MTB MFU ISO HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx Vesper MTB DJ CL HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
102728Onyx Vesper MTB DJ CL HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx Vesper MTB DJ CL HOOK HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
107049Onyx Vesper MTB DJ CL HOOK HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx Vesper MTB DJ ISO HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub
102750Onyx Vesper MTB DJ ISO HGSS 135/12 Thru-bolt Rear Hub