Endcap Assembly, 3.5mm Right, 12mm Thru

$20.00

SKU: 103312

Endcap Assembly, 3.5mm Right, 12mm Thru used on…

ImageSKUName
Onyx MTB MFU BOOST CL HGSS 148/12 Thru-bolt Rear Hub
103867Onyx MTB MFU BOOST CL HGSS 148/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx MTB MFU BOOST ISO HGSS 148/12 Thru-bolt Rear Hub
103866Onyx MTB MFU BOOST ISO HGSS 148/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx MTB MFU CL HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
103857Onyx MTB MFU CL HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx MTB MFU ISO HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
103835Onyx MTB MFU ISO HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx Vesper MTB DJ CL HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
102739Onyx Vesper MTB DJ CL HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx Vesper MTB DJ CL HOOK HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
107052Onyx Vesper MTB DJ CL HOOK HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
Onyx Vesper MTB DJ ISO HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub
102726Onyx Vesper MTB DJ ISO HGSS 142/12 Thru-bolt Rear Hub